و موفه که در کتاب « هژمونی و راهبرد سوسیالیستی: به سوی سیاست رادیکال دموکراسی» شکل گرفت در واقع بسط نظریه گفتمان فوکو در حوزه فلسفه سیاسی- اجتماعی است. آنها مفهوم گفتمان خود را از فوکو وام  گرفتند و گسترش دادند. 

« نظریه گفتمان لاکلا و موف که بسط نظریه گفتمان فوکو در دوره بایگانی شناسی ولی در چارچوب پساساخت گرایی است، هیچ تمایزی میان کنش های اجتماعی گفتمانی و غیرگفتمانی در نظر نمی­گیرد و همه پدیده های گفتمانی را محصول تظام های معنایی گفتمانی می­داند. براین اساس، گفتمان نظام معنایی است که همه پدیده­های اجتماعی را تولید می­کند و به آنها معنا می­بخشد. به عبارت دیگر، خارج از چارچوب گفتمان هیچ چیزی قابل فهم نیست»(سلطانی1384: 99) لاکلاو موف مانند فوکوی بایگانی شناس چون تمایزی میان امور گفتمانی و غیرگفتمانی در نظر نمی گیرد و همه چیز را گفتمانی می­پندارد، گفتمان را سازنده می دانند. ولی فوکو در دوره تبارشناسی عنصر قدرت را به مثابه کرداری غیرگفتمانی وارد نظریه­اش کرده است و از خودبنیادگونگی و سازندگی گفتمان کاسته و این عمل را به کردارهای غیرگفتمانی منتسب کرده است، از فوکوی بایگانی شناس فاصله می گیرد. در تبارشناسی فوکو رابطه دیالکتیک میان قدرت و گفتمان وجود دارد. قدرت گفتمان را تولید می کند و گفتمان قدرت را بازتولید می کند(سلطانی1384: 99)

شباهت با فوکو: گفتمان در اینجا نیز نظام معنایی بزرگتر از زبان است و هر گفتمان بخش هایی ا ز حوزه اجتماع را در سیطره خود گرفته و به واسطه در اختیار گرفتن ذهن سوژه ها، به گفتارها و رفتارهای فردی و اجتماعی آنها شکل می دهد. آنها همچنین مفهوم قدرت فوکو را نیز وارد نظریه گفتمان خود کردند.( سلطانی1383: 155)

انجام پایان نامه تاریخ/ انجام پایان نامه علوم سیاسی /انجام پایان نامه حقوق 

تفاوت با فوکو: آنها به جای «حکم» فوکو از «نشانه» سوسور برای توضیح ساختار گفتمان استفاده کردند. بنابراین گفتمان از نظر لاکلا و موفه نه مجموعه ای از احکان بلکه مجموعه ای از نشانه هاست. مفهوم صورت بندی گفتمانی فوکو نیز قابل مقایسه با مفهوم « مفصل بندی» لاکلاو موفه است. چرا که مفصل بندی فرایندی است که به واسطه آن نشانه ها با هم جوش می خوردند و یک نظام معنایی را شکل می دهند( سلطانی1383: 155- 156) 

انجام پایان نامه تاریخ/ انجام پایان نامه علوم سیاسی /انجام پایان نامه حقوق 

منبع : شکوفا اندیش انجام پایان نامه 66463305 |تحول نظریه نظریه گفتمان در کارهای لاکلا و موفه:
برچسب ها : گفتمان ,فوکو ,گفتمانی ,انجام ,نامه ,نظریه ,پایان نامه ,انجام پایان ,نظریه گفتمان ,نظام معنایی ,علوم سیاسی ,سیاسی انجام پایان ,علوم سیاسی انجام ,ت