هویت و دو صورتبندی از آن:

انسان از دير باز همواره به دنبال شناخت خود بوده است و با پرسش هايي نظير من كيستم؟ به كجا مي روم و ... درگير بوده است و در صدد يافتن پاسخي براي اين پرسش ما بوده كه همگي بيانگر دغدغه خاطراو براي شناخت خويشتن است. هنگامي كه فرد از خود مي پرسد كه من كيستم؟ مي خواهد هويت خود را بشناسد اين پرسش قدمتي به درازاي وجود هستي بشري دارد و انديشمندان دوران باستان نظير افلاطون و ارسطو نيز درگير اين موضوع بوده‌اند. هويت از نياز بشر براي شناخته شدن يا معرفي شدن به چيزي يا جايي نشأت مي گيرد.(كمالي اردكاني، 1379،  نقل از جنسي، 1385)هویت به ویژگیهایی اشاره دارد که موجب شناخت فرد میشود واژه هویت یاidentityدرزبان لاتین ازIdentitasاخذ شده که ریشه آن Idemیعنی مشابه ویکسان می باشد.هويت كلمه اي عربي است به معني  اتحاد بالذات است بنابراین هویت هر پدیده ای بیانگر هیئت و ماهیت وجودی ذات آن است (الطایی،نقل از رضوانی).این کلمه در یک معنا به ویژگی یکتایی،فردیت و تفاوتهای اساسی ای که یک شخص رااز همه افراد دیگر متمایز می کند اشاره دارد(جنکینز،ریچارد،1381،5)

«هويت» مرز انسان و غيرانسان به پهنه هستي است. چنين مفهومي را مي توان در اغلب متون ديني، فلسفي و ادبي تاريخ بشر، در هر جا به نحوي ملاحظه كرد. براي مثال در قرآن كريم فراموش كردن خود (از خود بيگانگي) نتيجه فراموشي كردن خدا و در نتیجه موجب فسق يعني پوچي  قلمداد شده است. آنجا كه مي فرمايد: ولاتكونوا كالذين فسو الله فاسيهم انفسهم.[1]

يعني: هم چون كساني نباشيد كه خدا را از ياد برده اند و خدا نيز آنها را دچار خود فراموشی كرده است.

در طول تاريخ بشر اساس دعوت پيامبران الهي (و حتي غيرالهي مثل بودا) بر شناخت انسان از خود كه به تعبيري همان شناخت خداست، متكي بوده است. چنانكه نمي توان اين يا آن آيين را يافت كه دعوت خود را بدون تكيه بر درون انسان يا خود آگاهي او قرار داده باشد. (همان منبع)

احمد اشرف نيز در اين زمينه مي فرمايد:

هويت به معني هستي و وجود است، چيزي كه وسيله شناسايي فرد باشد، يعني مجموعه فضايل فردي و خصوصيات رفتاري كه از روي آن، فرد به عنوان يك گروه اجتماعي شناخته شود و از ديگران متمايز گردد. (اشرف، 1373،  نقل از تاجيك 1384)

هويت در زبان فارسي، صفات جوهري، شخصيت ،ذات، هستي و وجود معنا شده است  و مي تواند هم به فرد و هم به جمع تعلق يابد. هويت در افراد يك ملت رخ مي دهدو اجتماع را در بر مي گيرد. هويت یعنی تصویر روشنی از خود داشتن ،پنداشتی آگاهانه ازکیستی و چیستی خود.(عبداللهی،غلامحسین،1381)

در یک تعريف کلی مي توان گفت مجموعه عوامل، آثار نشانه هايي كه يك فرد را از فرد ديگر متمايز مي كند (اعم از ديني، فرهنگ، اجتماعي، شخصيتي، سياسي ،تاريخي و ...) هويت ناميده مي شود.

انجام پایان نامه علوم تربیتی /انجام پایان نامه / انجام پروژه /انجام پروزال فلسفه اموزش پرورش spss/انجام پایان نامه روانشناسی [1] سوره حشر آيه 19 

منبع : شکوفا اندیش انجام پایان نامه 66463305 | انجام پایان نامه علوم تربیتی:هویت و دو صورتبندی از آن:انجام پایان نامه علوم تربیتی /انجام پایان نام
برچسب ها : انجام ,هويت ,نامه ,شناخت ,هویت ,هستي ,انجام پایان ,پایان نامه ,علوم تربیتی ,نامه علوم ,تربیتی انجام ,تربیتی انجام پایان ,علوم تربیتی انجام