- گیدنز ، آنتونی ، ( 1382 ) تجدد و تشخص ، ترجمه ناصر موفقیان ، نشر نی ، تهران .

- ابوت ، پاملار والاس کلر ، ( 1380 ) ، جامعه شناسی زنان ، ترجمه منیژه نجم عراقی ، نشر ، تهران .

- گولومبرک ، سوزان و رابین فی وش ( 1378 ) ، رشد جنسیت ، ترجمه مهرناز شهرآرای ، ققنوس .

سجادی ، سید مهدی ، ( 1382 ) هویت زنان از مدرنیسم ، پست مدرنیسم ، فصلنامه ریحانه ، شماره 3 .

-مشیر زاده ، حمیرا ( 1383) ، مقدمه ای بر مطالعات زنان ، تهران وزارت علوم ، تحقیقات  ، و فناوری .

-کمالی اردکانی ، علی اکبر ، ( 1383) ، بحران هویت و عوامل تشدید آن در ، تهران ، جهاد دانشگاهی علوم انسانی و اجتماعی .

انجام پایان نامه علوم تربیتی /انجام پایان نامه / انجام پروژه /انجام پروزال فلسفه اموزش پرورش spss/انجام پایان نامه روانشناسی 

- کاستلر ، مانوئل ، ( 1380 ) عصر اطلاعات و قدرت و هویت ، ج2 ، ترجمه حسن چاووشیان ، طرح نو ، تهران .

- بیابانگرد ، اسماعیل ، ( 1378 ) روانشناسی نوجوانان ، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی .

- ماسن ، پاول هنری و همکاران ، مترجم یاسایی ، مهشید . ( 1370 ) رشد شخصیت کودک ، تهران ، نشر مرکز .

- برتون ، رولان ، مترجم فکوهی ، ناصر ( 1382 ) ، قوم شناسی سیاسی ، تهران نشر نی .

- olson,E.T.(2002).Persanol,Identity ,in: the stanfard Encyclapedia of philosaghy , Edward N . zalta ( ed ) . available at : http :IIplato Stanford . edv ( entries identity – personal ).

- گل محمدی ، احمد ، ( 1381 ) ، جهانی شدن ، فرهنگ و هویت ، تهران ، نشر نی .

- عبداللهی ، محمد ،  عثمان بر حسین ( 1381 ) . گرایش دانشجویان بلوچ به هویت ملی در ایران ، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره چهارم ، شماره 4 .

- تاجیک ، محمد رضا ، ( 1384 ) ، روایت غیرت و هویت در میان ایرانیان ، تهران : فرهنگ گفتمان .

- الکایی ، علی ، ( 1378 ) بحرات هویت قومی در ایران ، تهران : نشر شادگان .

- Cote , J . E& Levin , C.G .(2002) . Adentity formation , Agency , and culture : a Sasial psychological synthsis , Mahwah NJ : Lawrence Erlbaum Associates .

انجام پایان نامه علوم تربیتی /انجام پایان نامه / انجام پروژه /انجام پروزال فلسفه اموزش پرورش spss/انجام پایان نامه روانشناسی 

منبع : شکوفا اندیش انجام پایان نامه 66463305 |منابع انجام پایان نامه علوم تربیتی
برچسب ها : انجام ,تهران ,نامه ,هویت ,علوم ,ترجمه ,پایان نامه ,انجام پایان ,نامه علوم ,علوم تربیتی ,اموزش پرورش ,پروزال فلسفه اموزش ,فلسفه اموزش پرورش ,spss ان