آذرشب، فرشته،« ابوریحان بیرونی و آثار او »، کیهان فرهنگی، شماره 235-234، فروردین و اردیبهشت 1385.

آذرنوش، مسعود، «نگاهي ديگر به شاپور دوم، اردشير دوم، و شاپور سوم: پيشنهادي براي بازنويسي بخشي از تاريخ ساسانيان»، باستان شناسي و تاريخ، سال دهم، شماره اول، پاييز و زمستان 1374.

آذری، علاءالدین، «نقش حیره در شاهنشاهی ساسانی»، بررسی­های تاریخی، سال دهم، شماره چهارم، مهر و آبان 1354.

آسموسن،ی.پ، «مسیحیان در ایران»، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی،(جلدسوم-قسمت دوم)،ترجمه حسن انوشه،پژوهش دانشگاه کمبریج،گردآورنده احسان یارشاطر،تهران، امیرکبیر، 1382.

آگاتانگغوس، تاریخ ارمنیان، ترجمه گارون سارکیان،تهران،انتشارات نائیری،1380.

آموزگار، ژاله، تاریخ اساطیری ایران، تهران، سمت، 1374.

آمیانوس مارسلینوس، جنگ­های شاپور ذوالاکتاف با یولیانوس امپراطور روم، ترجمه محمد صادق اتابکی، تهران، چاپخانه خورشید، 1310.

اکبرزاده، داریوش، سنگ­نبشته­های کرتیر موبدان موبد (شامل متن پهلوی، حروف نویسی، برگردان فارسی و یادداشت)، تهران، موسسه فرهنگی و هنری انتشاراتی پازینه، 1385.

الهیاری، فریدون، « تاریخ ساسانی در شاخص­های تاریخ­نویسی اسلامی( طبری، مسعودی، ابن­اثیر) »، مجله علمی-پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان،دوره دوم ، شماره26و27،پاییز و زمستان 1380.

................، «فرآیند رسمی شدن آیین زردشت در آغاز حکومت ساسانی»، مجله علمی- پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره دوم، شماره 48، بهار 1386.

ابن اسفندیار، محمد بن حسن، تاریخ طبرستان، ج1، از ابتدای بنیاد طبرستان تا استیلای آل­زیار، به تصحیح عباس اقبال، به اهتمام محمد رمضانی، 1320.

ابن اثیر، عزالدین علی، تاریخ کامل، ج2، ترجمه محمد حسین روحانی، تهران،انتشارات اساطیر، 1374.

ابن بلخی، فارسنامه ابن بلخی، توضیح و تحشیه از منصور رستگارفسایی،شیراز، بنیاد فارس شناسی،1374.

ابن نديم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ترجمه محمّد رضا تجدّد، تهران، اساطير،1381.

باسورث. ا.ک، «ایران و تازیان پیش از اسلام»، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان، (جلد سوم- قسمت دوم)، ترجمه حسن انوشه، پژوهش دانشگاه کمبریج،گردآورنده احسان یارشاطر،تهران، امیرکبیر، 1382.

بروسیوس، ماریا، ایران باستان، عیسی عبدی، تهران، نشر ماهی، 1388.

بریان، پی­یر، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، ج2، ترجمه مهدی سمسار،تهران، زریاب،1377.

بلعمی، ابوعلي محمد بن محمد، تاریخ بلعمی، به تصحیح محمد تقی بهار(ملک الشعراء)، به کوشش محمد پروین گنابادی، تهران، انتشارات زوّار، 1385.

بوزند، پاوستوس(فوستوس)، تاریخ ارمنیان، ترجمه گارون سارکسیان، تهران، نائیری، چاپ اول، 1383.

بيروني، ابوريحان، آثار الباقيه، ترجمه اکبر دانا سرشت، تهران، اميرکبير،1363.

بیات، عزیزالله، کلیات تطبیقی تاریخ ایران، تهران، امیرکبیر، 1377.

بیکرمان،« تاریخ سیاسی ایران در دوره سلوکی »،تاریخ ایران از سلوکیان تا قروپاشی دولت ساسانیان،(جلدسوم-قسمت اول)،ترجمه حسن انوشه،پژوهش دانشگاه کمبریج،گردآورنده احسان یارشاطر،تهران، امیرکبیر، 1382.

بیوار، ا.د.ه، « تاریخ سیاسی ایران در دوره­ اشکانیان »، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان، ( جلد سوم-قسمت اول)، ترجمه حسن انوشه، پژوهش دانشگاه کيمبريج، گردآورنده احسان يارشاطر، تهران، امیرکبیر،1382.

..................، «تاريخ مشرق ايران»، تاريخ ايران از سلوکيان تا فروپاشي دولت ساساني، (جلد سوم ـ قسمت اول)،ترجمه حسن انوشه،پژوهش دانشگاه کيمبريج، گردآورنده احسان يارشاطر،تهران، اميرکبير،1382.

پاسدرماجیان، هراند، تاریخ ارمنستان، ترجمه محمد قاضی،تهران، زرین، 1369.

پروکوپیوس، جنگ های ایران و روم، ترجمه محمد سعیدی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1382.

پلوتارک، حیات مردان نامی، ج3، ترجمه رضا مشایخی، تهران، ققنوس ، 1379.

پیرنیا، حسن، تاریخ ایران باستان، جلد1 و 2، تهران، افسون،1380.

پیگولوسکایا، ن، شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، ترجمه عنایت الله رضا، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1367.

.................، اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران (در سده های چهارم-ششم میلادی)، ترجمه      عنایت الله رضا،تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)، 1372.

..................، تاریخ ایران باستان، ترجمه مهرداد ایزدپناه،تهران، محور، 1380.

جعفری دهقی، محمود، بازشناسی منابع و مآخذ تاریخ ایران باستان (از ورود آریاییها تا سقوط امپراتوری ساسانی)، تهران، سمت، 1382.

حمزه اصفهانی، تاریخ پیامبران و شاهان، ترجمه جعفرشعار، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1367.

خطیبی، ابوالفضل، « نگاهی به کتاب نهایه الأرب فی اخبار الفرس و العرب »، نامه فرهنگستان، سال دوم، شماره چهارم، زمستان 1375.

تَجارِبُ الاُمَم فی اَخبار ملوک العَرب و العَجَم، به کوشش رضا انزابی نژاد و یحیی کلانتری، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،1377.

تفضلی، احمد، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام،به کوشش ژاله آموزگار، تهران، سخن، 1376.

.................، «کرتیر و سیاست اتحاد دین و دولت در دوره ساسانی»، یکی قطره باران (جشن نامه استاد زریاب خویی)، به کوشش احمد تفضلی، تهران، نشر فرهنگ نو، 1370.

تقی زاده، حسن، «نخستین پادشاهان ساسانی، بعضی نکات تاریخی که ممکن است محتاج تجدیدنظر باشد» ، بیست مقاله­ی تقی زاده، ترجمه احمد آرام و کیکاووس جهانداری، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1381.

.................، «تعلیقات برگاهشماری در ایران قدیم »، بیست مقاله­ی تقی­زاده، ترجمه احمد آرام و کیکاووس جهانداری، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1381.

..................، از پرویز تا چنگیز، تهران، دنیای کتاب، 1382.

ثعالبي مرغني، حسين بن محمد، شاهنامه کهن: پارسيِ تاريخ غرر السير، ترجمه محمد روحاني، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد،1372.

دریایی، تورج، شاهنشاهی ساسانی،ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران، ققنوس،1383.

..................، خاطره و تاریخ، مجله بخارا، شماره 69و68، سال1387. 

 

انجام پایان نامه تاریخ/انجام پایان نامه تاریخ تشیع / انجام پایان نامه تاریخ اسلام /انجام پایان نامه تاریخ  ایران در دوره اسلامی/تاریخ ایران باستان

منبع : شکوفا اندیش انجام پایان نامه 66463305 |منابع تاریخ نگاری ایران باستان1/ انجام پایان نامه تاریخ
برچسب ها : تاریخ ,تهران، ,ترجمه ,محمد ,دانشگاه ,انتشارات ,تاریخ ایران ,انجام پایان ,ترجمه محمد ,پایان نامه ,نامه تاریخ ,احسان یارشاطر،تهران، امیرکبیر، ,کم