دوشن، گیمن، «دین زردشت»، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی، (جلد سوم- قسمت دوم) ،ترجمه حسن انوشه،پژوهش دانشگاه کمبریج،گردآورنده احسان یارشاطر، تهران، امیرکبیر، 1382.

رضا، عنایت­الله، ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1384.

رجبی، پرویز، هزاره­های گمشده، جلد پنجم، تهران، نشر توس، 1382.

دينوري، ابوحنيفه احمد بن داود، اخبار الطوال، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، تهران، نشرني،1371.

زرین کوب،عبدالحسین، تاریخ مردم ایران(ایران قبل از اسلام)،جلد 1، تهران، فکر روز، 1375.

..................،تاریخ ایران بعد از اسلام،تهران، امیرکبیر،1380.

زرین کوب، عبدالحسین و زرین کوب، روزبه، تاریخ ایران باستان (4)، تاریخ سیاسی ساسانیان، تهران، سمت، 1379.

سارگسيان، ك.ج. و ديگران، تاريخ ارمنستان، ترجمه ا. گرمانيك، جلد اول، تهران، بي­نا، 1360.

سرکاراتی، بهمن، «اخبار تاریخی در آثار مانوی: 2، ذکر اخبار اردشیر بابکان»، سایه­های شکارشده (مجموعه مقالات)، تهران، طهوری، 1385.

..................، «اخبار تاریخی در آثار مانوی(3مانی و شاپور)»، سایه­های شکار شده(مجموعه مقالات)، تهران، طهوری، 1385.

..................، «اخبار تاریخی در آثار مانوی(4.مانی و بهرام)»، سایه­های شکار شده(مجموعه مقالات)، تهران،طهوری،1385.

شاپور شهبازی،علیرضا، «جنگهای اردشیر پاپکان و رومیان»، باستان شناسی و تاریخ، سال هفدهم، شماره اول، پاییز و زمستان 1381.

.................، «خداينامه در متن يوناني»، سخنواره: یادنامه دکتر خانلری، به کوشش ایرج افشار و هانس روبرت رویمر، تهران، توس، 1376.

شارل­پوش، هانری، «وضع مذهب در ایران غربی در زمان ساسانیان»، تمدن ایرانی(مجموعه مقالات)، ترجمه عیسی بهنام، تهران، بنگاه نشر و ترجمه کتاب، 1386.

شیپمان، کلاوس، مبانی تاریخ ساسانیان،ترجمه کیکاوس جهانداری، تهران،نشر پژوهش فروزان روز، 1386.

طبري، محمد بن جریر، تاريخ طبري یا تاریخ الرسل و الملوک، ج2، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1352.

طیبی، محمد،« تاریخنگاری یعقوبی، سیری در روش و درون­مایه»،معرفت، شماره 77، اردیبهشت 1383.

عریان، سعید، راهنمای کتیبه­های ایرانی میانه (پهلوی-پارتی)، تهران، (پژوهشگاه) سازمان میراث فرهنگی کشور، 1382.

فرای، ریچارد نلسون، تاریخ باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،1388.

................، «تاریخ سیاسی ایران در دوره ساسانیان»، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی، (جلدسوم-قسمت اول)، ترجمه حسن انوشه،پژوهش دانشگاه کمبریج،گردآورنده احسان یار­شاطر،تهران، امیرکبیر،1382.

................، «ميترا در باستان شناسي ايران»، زير آسمانه­هاي نور: جستارهاي اسطوره پژوهي و ايران شناسي، ترجمه ابوالقاسم اسماعيل پور، تهران، پژوهشکده مردم شناسی(معاونت پژوهشی) و افکار، 1382.

فردوسي، ابوالقاسم، شاهنامه فردوسی، به تصحيصح ژول مول، جلدهای 5 و 6 و 7، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي،1374.

 

انجام پایان نامه تاریخ/انجام پایان نامه تاریخ تشیع / انجام پایان نامه تاریخ اسلام /انجام پایان نامه تاریخ  ایران در دوره اسلامی/

منبع : شکوفا اندیش انجام پایان نامه 66463305 |منابع تاریخنگاری ایران باستان 2/ انجام پایان نامه تاریخ
برچسب ها : تهران، ,تاریخ ,ترجمه ,انجام ,نامه ,انتشارات ,پایان نامه ,انجام پایان ,نامه تاریخ ,مجموعه مقالات ,آثار مانوی ,دانشگاه کمبریج،گردآورنده احسان ,ان