اصل و نسب»

چنانكه قبلاً نيز گفته شد بنابر شاهنامه و متون اسلامي او فرزند بهمن و هماي است، بلعمي در مورد وجه تسميه او آورده است كه:«از آنكه او را درميان آب و درخت يافته بودند او را داراب ناميدند[1]» در آثارالباقيه،[2] التنبيه و الاشراف‌،[3] فارسنامه[4] البدأ و التأريخ[5] و تاريخ ثعالبي[6] با لقب بزرگ آورده است و بلعمي[7] نيز او را داراي الاكبر خوانده‌است.

2-«نبرد با فيلقوس»

درشاهنامه فردوسي پيش از جنگ دارا با فيلقوس از جنگ با تا زيان به سرداري شعيب از نژاد قتيب يادشده‌است ، جنگي كه به شكست و كشته شدن شعيب انجاميد ازا ين واقعه در متون اسلامي ذكري به ميان نيامده است اما از جنگ دارا با فيلقوس روايت‌هايي را آورده‌اند.

طبري درين باره آورده است كه:«و فيلقوس پدر اسكندر يوناني از مردم مقدونيه يونان بود و شاه آنجا و ولايتهاي ديگر بود وبا دارا صلح كرد كه هر ساله خراجي سوي او فرستد.[8]»روايت بلعمي[9] هم به مانند طبري است.

در ميان روايتهاي اسلامي روايت دينوري و ثعالبي به مانند شاهنامه است. دينوري درين باره آورده است كه:«گويند و چون داراپسر، بهمن پادشاه شد آماده جنگ با روميان شد و به آن سرزمين رفت و فليقوس پادشاه روم همراه با لشكريان خود به مقابله او آمد و دروياروي شدند و جنگ كردند و پيروزي نصيب دارا شد و فيلقوس با او مصالحه كرد كه هرسال خراجي معادل صدهزار شمش طلا كه به شكل تخم مرغي و هريك چهل مثقال وزن داشته باشد بپردازد دارا با دختر فيلقوس ازدواج كرد و سپس به پارس بازگشت[10]»1- تاريخ بلعمي، ص691

2- بيروني، آثار الباقيه، ص149

3- مسعودي، التنبيه و الاشراف، ص88

4-ابن بلخي، فارسنامه، ص55

5-  مقدسي ، البدأ و التاريخ ، جلدسوم، ص507

6-  تاريخ ثعالبي، ص249

7-  تاريخ بلعمي ، ص693

8-  تاريخ طبري ، جلد دوم، ص 489

9- تاريخ بلعمي ، ص 693

1- دينوري، اخبارالطوال ، ص 53

 

انجام پایان نامه تاریخ/انجام پایان نامه تاریخ تشیع / انجام پایان نامه تاریخ اسلام /انجام پایان نامه تاریخ  ایران در دوره اسلامی/

منبع : شکوفا اندیش انجام پایان نامه 66463305 |اصل و نسب داراب انجام پایان نامه تاریخ/انجام پایان نامه تاریخ تشیع / انجام پایان نامه تاریخ اسلام /
برچسب ها : نامه ,تاریخ ,انجام ,فيلقوس ,دارا ,بلعمي ,نامه تاریخ ,انجام پایان ,پایان نامه ,تشیع انجام ,تاریخ اسلام ,نامه تاریخ اسلام ,تشیع انجام پایان ,تاریخ